บทที่ 3 การเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

   • ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว คือ
   • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   • เป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว เทียบกับภาษาไทย ได้ประมาณ ดังตาราง

ภาษาอังกฤษ
เท่ากับ
ภาษาไทย
A
"
อะ,อา,เอ,แอ
B
"

C
"
ซ หรือ ค
D
"

E
"
อี หรือ เอ
F
"

G
"
ก หรือ จ เมื่อมี e
H
"
ฮ หรือ ห
I
"
อิ หรือ อี
J
"
จ หรือ ย
K
"
ค หรือ ก
L
"
ล หรือ ฬ
M
"

N
"
น หรือ ณ
O
"
โอ หรือ ออ
P
"
พ,ภ,ผ,ป
Q
"
คว (ควบ)
R
"

S
"
ส,ศ,ซ
T
"

U
"
อุ, อู, อะ
V
"
ฟว(ควบ)
W
"

X
"
ซ,กซ (สะกด)
Y
"
ย หรือ อี, อาย
Z
"
||
การเทียบพยัญชนะผสม

 • พยัญชนะผสม หมายถึงการนำพยัญชนะ 2 ตัวขึ้นไป มาผสมกันแล้วมีความหมายเป็นตัวเดียว เสียงเดียว และคำเดียว
 • ที่พบเห็น และใช้บ่อย มีดังนี้


พยัญชนะผสมคำอธิบายตัวอย่าง


ch
 • เสียงเหมือน ..ช
 • chalk chair church child teacher catch

 • เสียง ..จ.. นิยมใช้กับชื่อเฉพาะ
 • Chulalongkorn Charoen
ch
 • เสียง ..ค.. มักเป็นคำที่มาจากกรีกและลาติน
 • christ chemist chromium character school
kh
 • เสียง ..ข..
 • Khonkaen Khai
sh
 • เสียง ..ช ..เบาๆแบบปล่อยลมออกจากปาก
 • she sheep show shell wish wash
th
 • เสียง ..ด...เบาๆโดยให้ลิ้นอยู่ระหว่างฟัน
 • the this that father mother brother they
ng
 • เสียง ..ง.. ขึ้นจมูก นิยมให้เป็นตัวสะกด
 • King sing spring thing
nk
 • เสียง.. งค์.. (ท้ายคำเป็น"เคอะ"เบาๆ) นิยมให้เป็นตัวสะกด
 • bank sink drink tank ink pink
ph
 • เสียง..ฟ.. มักเป็นคำที่มาจากกรีกและละติน
 • phone photo phrase physical graph
gh
 • เสียง..ฟ..นิยมใช้เป็นตัวสะกด
 • laugh enough
kn
 • เสียง ..น.. (k ไม่ออกเสียง)
 • know knee knife
wh
 • เสียง..ว.. (h ไม่ออกเสียง)ถ้าตามด้วยสระที่ไม่ใช่ o
 • what where why which whisky

 • เสียง..ฮ.. (w ไม่ออกเสียง)ถ้าตามด้วย o
 • who what whose whole whore
wr
 • เสียง..ร.. (w ไม่ออกเสียง)
 • wrap wreath wrist wrong wrung
ght
 • เสียง..ท.. (ghไม่ออกเสียง)นิยมใช้เป็นตัวสะกด
 • caught fight sight bright fought


||